Τηλ.: 210 7295721 / 23
Επικοινωνία μέσω E-mail

banner

Ωτοπλαστική

facelift2

Είναι η επέμβαση που αποσκοπεί στο να διορθώσει εκ γενετής ή επίκτητες δυσμορφίες του πτερυγίου του αφτιού.